Старши учител по Английски език в ПГСС „Н. Пушкаров“,

гр. Попово

amarilys@abv.bg

Като дългогодишен учител по Английски език имам опит в работата с деца от социални групи предразположени към конфликти – деца от малцинствените групи, деца със специални образователни потребности , деца от социални домове и други. Запозната съм с агресивното и деструктивно поведение на децата и съм работила в посока деескалация и намаляване напрежението между страните в конфликта, както и установяване на баланса и стабилността при решаване на конфликта. Обучението по проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ в град Сабадел, Испания ми предостави възможността да разширя своите умения и знания при решаване на конфликтни ситуации в училище и извън него; да се съсредоточавам върху фактите и участниците в конфликта; да вземам бързи и адекватни решения за разрешаването му; да управлявам конфликта и издигам училищната общност на ново равнище на солидарност, компетентност и професионализъм; да обособявам нуждата от самооценка, принадлежност, сигурност, справедливост, участие, свобода и самореализация в учениците.

На учениците беше обяснено какво е медиация, в кои случаи се прилага, какви са целите и как протича самия процес. Изгледаха презентация, подготвена по темата и кратко филмче с конфликт, който подлежи на решение чрез медиация. Участниците коментираха конкретния пример, разгледаха двете страни на конфликта от гледна точка на агресора и жертвата в конфликта и стигнаха до предполагаеми решения на конфликта. След това на учениците им беше поставен конкретен конфликт, който да разиграят.

Казусът на конфликта беше следният:

А… и М… са ученички от един клас. Приятелки са от 7-8 години. Един ден правят контролна работа по История и цивилизация. М… очаква да препише от А…, но тя попълва своята контрола работа и си тръгва. М… получава слаба оценка и започва да обижда и нагрубява А… пред останалите ученици в класа и също я изключва тайно от групата на класа във Фейсбук. А… научава и двете влизат в конфликт. Решават да потърсят помощ от медиатор най-напред.

И… е обучен медиатор – ученик. Той е търпелив, уравновесен, умее да изслушва и е безпристрастен, още повече, че не познава момичетата. Приема да помогне в този случай незабавно.

Медиаторът се представя на страните в конфликта, като обяснява , че е обучен за това и има известен успешен опит. Пита за потвърждение и двете страни дали доброволно са избрали този начин за решение на конфликта, обяснява как ще протече разговора им и пристъпва към действие.

Започва разговор първо с едната страна на конфликта, а после с другата. Първият въпрос е защо момичетата са прибягнали до услугите на медиатор преди всичко. Какъв е проблема между тях и защо се е стигнало до този конфликт.

Първа е разпитана жертвата А…, която обяснява, че след като си е попълнила контролната работа по история е бързала да си тръгне, понеже е имала запазен час за фризьор. Затова не е останала да подскаже на приятелката си М…. Двете страни нямат предишни конфликти според жертвата А….

Агресора М… обяснява, че е разчитала на А… да й подскаже, понеже материала по история е много труден за нея, не го разбира и й е трудно да запомни всичката информация за контролното. Не е знаела, че А… е имала час за фризьор и ще бърза да си ходи. Тази страна също отрича да са имали предишни конфликти.

Третата стъпка на медиатора е да покани и двете страни едновременно в стаята, да обсъдят отново заедно самия конфликт. Страните потвърждават казуса, като се стига до това, че жертвата А… просто е забравила да спомене за часа за фризьор пред агресорката М… , която пък от своя страна разчита на знанията на А… по история и от там се заплита самия конфликт между тях. Има неизяснена информация между двете страни. За да отвърне на жертвата А…, агресора М… започва да разпространява неверни слухове и обиди сред съучениците им, които стигат до жертвата, както и решава тайно да я изключи от групата на класа във Фейсбук.

След като двете страни и медиатора изясняват какъв е проблема и как точно се е стигнало до него, медиатора повежда разговора към изясняване на решение на конфликта. Кой какво би направил, колко е способен да отстъпи и да предложи конкретно решение на конфликта. Също дали биха могли и как да продължат своето приятелство двете засегнати страни. Тъй като са много добри приятелки и си споделят всичко жертвата обяснява, че би помогнала на агресора с уроците по история, за да може следващия път да си направи сама контролната работа и обещава да не забравя да и споделя кога има други ангажименти и не може да помогне или просто да обърне внимание на М…. От своя страна М… като агресор напълно приема предложената помощ от А… и също обещава да няма тайни от нея. Също казва, че няма да я обижда пред останалите в класа и ако има нужда от помощ по друг предмет в училище или извън него би помогнала както може. Обещава също отново да бъде включена в групата на класа във Фейсбук.

Двете страни си стискат ръцете и подписват споразумение между тях и медиатора, което остава в пълна тайна от други лица. Изясняват пред съучениците си , че конфликта е разрешен, те двете си остават приятелки и повече конфликта няма да бъде споменаван в класа или другаде.

Медиаторът си запазва правото да продължи да наблюдава двете страни за бъдещи конфликти и ако такива не последват да прекрати работата с тях, а ако се появят отново конфликти подобни на този или същия ще подложи момичетата на по-чести сесии на медиация до пълно разрешаване на конфликта.