Проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти!“

Резюме на проекта

Професионална гимназия по селско стопанство „Н. Пушкаров“ е училище, което има ресурси да предлага по-широк спектър от образователни възможности извън едно сменното обучение в клас и да прилага модерни педагогически методи на работа благодарение на реализираните проекти по европейски програми. Обучението по проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ по програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ даде на учителите подходящи техники и форми за пълноценно общуване, методи за изграждане на допълнителни „умения за живот” и работещи модели за „Наставничество между равни“. Квалификацията на учителите е изключително важен фактор, имащ пряко отношение към развитието на учениците. Настоящият проект помогна на педагогическите кадри да развият специфични умения за обучение и възпитание, както и умения за справяне с тормоза и агресията сред учениците.

Проектът бе насочен към повишаване на методическата квалификация на учителите чрез обучение в европейски образователни организации. В резултат на десет дневното обучение, десет учители усвоиха добрите европейски практики за справяне с тормоза и агресията сред младежта. Тези практики бяха мултиплицирани сред учители, родители и ученици на последващи обучения и практикуми. Част от усвоените методите за справяне с демотивацията у учениците, като основен фактор за поява на тормоз, са: създаване и работа в екип, прилагане на интерактивни методи в обучението, професионално и кариерно развитие, изучаване и усъвършенстване на чужди езици, прилагане на ИКТ в образованието, развитие на междуинституционалното и трансграничното взаимодействие за повишаване на качеството на предлаганото образование.

Обучителната организация Centre Math Advantage, с управител Людмила Балканджиева, планира 10 дневното обучението, като осигури лектори от Университета на Барселона и действащи училищни медиатори от гр. Сабадел. Осигури подходяща учебна среда и посещения в училищни центрове по медиация. Осигури срещи – разговор с медиатори за споделяне на добри практики. Покани медиатори да представят Програмата TEI (Наставничество между равни).

Обучението по проекта допълни портфолиото на гимназията с поредната иновация в региона. Прилагане на медиацията, като инструмент за справяне с конфликти и мотивиране на учениците за заемане активна гражданска позиция за взаимопомощ, показва загрижеността на педагозите за психичното състояние на подрастващите, като важен фактор за тяхното развитие. Превенцията на тормоза в училище изисква определени организационни и педагогически подходи, концентрирани в училището като институция, но обхващащи ученици, родители, местна общност и институции. За създаване на мрежа от заинтересовани страни и изграждане на екипна работа бяха организирани 12 обучения: 10 за ученици, 1 за родители и едно обучение за педагогическия и непедагогическия състав на гимназията. В резултат на проведените обучения и натрупания опит, участниците в проекта написаха Книга „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ на български и английски език.

По време на обученията успешно се създадоха механизми за посредничество между учителите, учениците и родителите. Училищното посредничество, известно като училищна медиация, е една действаща ефективна форма на превенция на насилието и агресията в училище. Може да се прилага както от учители, така и от ученици, и от родители. Чрез училищното посредничество може да се помогне на учениците да избягват да допускат грешки, както и да не повтарят своите грешка или грешките на гругите.

С успешното реализиране на проекта училището е подготвено да открива ранните сигнали за отчуждаване на учениците от училището, като следствие на дискомфорт породен от тормоз сред учениците. Учителите са подготвени да реагират своевременно на подобни сигнали преди проблемите да са се задълбочили. ПГСС „Н. Пушкаров“ запазва своята визия на едно достъпно и толерантно училище, с мотивирани и иновативни учители, които използват разнообразни методи на преподаване съобразно състава и нуждите на учениците.

Медиацията е позитивен и приобщаващ подход, създаващ творчески решения на наболели проблеми чрез гласа на самите ученици, включвайки равнопоставено всички участници. Тя реално допринася за градивна учебна среда на спокойствие, мотивация за общуване, отговорност, толерантност и приемане на различията.

Европейския план за развитие на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“

Учителят има уникален облик и притежава следните обобщени характеристики, които чрез обучението доразви: да осъзнава своята мисия в професията; майсторски да владее професионалните си роли; да създава особено поле на творчески взаимодействия с учениците си, т.е. особен психологически комфорт за сътворчество и сътрудничество; да достига възможно най-добри резултати на училищно, регионално и национално равнище; да владее изследователски технологии и ги използва в практиката; да осъзнава себе си като професионалист, да защитава своите позиции и да притежава методологическа и методическа култура за това.

Участието на учителите в обучението е полезно, мотивиращо и активизиращо, защото чрез него учителите разшириха своя професионален и мултикултурен мироглед, повишиха своето самочувствие за справяне с тормоза и агресията в училище, пренесоха ценен европейски модел и го разпространиха в училище сред учители и ученици. С участието си в проекта учителите придобиха самоувереност в прилагане на училищна медиация за превенция и интервенция при отпадане на ученици от училище.

След приключване на всички обучения се създаде Център за училищна медиация, в който учители и ученици ще си партнират за поддържане на добрия микроклимат в училище. Учениците бяха обучени в „Наставничество между равни“, една иновация в Испания, която бенефициентите по проекта пренесоха и приложиха в ПГСС „Н. Пушкаров“. Налагането на санкция като метод за справяне с агресивното поведение на учениците е един доста остарял и вече неефективен метод и много често води до обратния ефект, т.е. до засилване на агресията, докато чрез училищната медиация и наставничеството, учениците сами и доброволно работят по конфликтите си, придобиват повече способности за решаване на спорове и се учат да поемат отговорност. Училищната медиация е метод за преговори по отделни конфликти и намиране на решения, съобразени с нуждите на всички страни и не изискващ компромис с тези нужди. Медиацията в училище цели да помогне на учениците в случай на конфликт с други ученици, учители или родители да получат по-ясна представа за себе си и за своите взаимоотношения с останалите.

Интегриране на наученото по време на мобилността в работа с ученици доведе до по-ефективно и целенасочено провеждане на модерно обучение, отговарящо на европейските стандарти – забавно, интерактивно, гарантиращо усвояване на трайни знания и умения.

С провеждане на квалификацията се разработиха подходящи методи и начини за ефективно управление на класната стая, за педагогическо въздействие върху засилване на мотивацията на учениците за развиване на предприемачески и социални умения, за развиване на умение за решаване на проблеми чрез диалог и за нагласи за търсене на помощ и подкрепа.

Реализираната мобилност даде възможност на участниците в нея да разширят кръгозора и знанията си в различни области, да помогнат на учениците да имат адекватна самооценка и да се поставят на мястото на другия в конфликта.

Реализирайки предвидените европейски мобилности, учителите, участници в тях, повишиха мотивацията си за учене на чужд език и започнаха да прилагат нови похвати на положително въздействие. Изградените социални и междукултурни връзки са предпоставка за нови междуучилищни партньорства и за издигане на авторитета на ПГСС „Н. Пушкаров“ в професионален аспект. Училищната медиация насърчава решаването на спорове по конструктивен начин и допринася за психичното здраве на учениците и за тяхната лична удовлетвореност, че сами са намерили решение на проблема.

Мултиплицираният ефект от разпространения опит превърна учебния процес в модерен, динамичен, привличащ и провокиращ.

Онлайн платформи Erasmus +

Използвайки възможностите на платформата „The School Education Gateway“, учителите се запознаха с темата медиация. Търсеха и намираха добри практики на колеги, които да интегрират в своята работа. Всяка лекция ги мотивираше да усвояват практическите умения за прилагане на училищното посредничество и да променят начина си на работата, следвайки европейските тенденции в образованието и възпитанието на подрастващите.

Чрез Порталът „e-Twinning“, учителите се включваха в групи по интереси и споделяха мнения, опит и практики с други учители. създадоха екипи за бъдещи партньорства и споделяне на международния опит.

ПГСС „Н. Пушкаров“ и Обучителната организация Център MathAdvantage

Темата училищно посредничество все повече навлиза в работата на училищата. Достигнахме до извода, че ако учениците се чувстват спокойни и защитени, те се учат по-ефективно, те променят своята вътрешна мотивация и използват огромния потенциал на мозъка си по-успешно.

При възникване на идеята за обучение на учители на тема „Училищна медиация“ и пренасяне на европейският опит в ПГСС „Н. Пушкаров“, започнахме търсене, в интернет пространството и в различни обучителни платформи и форуми, на информация за обучителна организация, която да предлага обучение на посочената тема. Направихме запитване до различни европейски организации за предлаганите от тях обучения и до каква степен отговарят на търсеното от нас обучение, т.е. търсим конкретно обучение с практическа насоченост, което да даде на педагогическите специалисти от училище увереност при решаване на училищни конфликти и да повиши професионалната квалификация и мотивация за прилагане на иновативни техники в училище.

Информация за дейността на обучителната организация Център MathAdvantage получихме в писмо на електронната поща на ПГСС „Н. Пушкаров“ от самия Център. Разгледахме сайта на обучителната организация относно опитът и възможностите за организиране на обучения за възрастни. Проведохме няколко кратно разговори за нуждите на педагогическите специалисти в училище и желанието ни да пренесем и приложим педагогически техники за справяне с агресията, прилагани в Испания от много години. В отговор на нашето търсене Център MathAdvantage представи програма на обучението от изявени специалисти в областта на училищната медиация, която напълно покриваше нашите цели. В програмата се включваха и допълнителни дейности като ангажимент на приемащата организация: наставничество, сертифициране, окончателен доклад, организиране на транспорта, настаняването и изхранването, както и културната програма в свободните дни. Центърът разполага с богата материална база и квалифициран персонал и лектори. Всичко това е предпоставка за качествено изпълнение на предвидените дейности по проекта, за утвърждаване на техники и механизми за прилагане на медиация като инструмент за управление на конфликти.

За подготовката на обучението и реализиране на проектните дейности, с Център MathAdvantage, осъществявахме чести телефонни или чрез социалните мрежи разговори, използвахме и електронните пощи за уточняване на работната програма и начините за валидиране на обучението. Чрез разговори бяха уточнени нуждите на педагогическите специалисти и тяхната мотивация за усъвършенстване. Коментирахме планираните теми и дните на обучение, планирахме часовете по практика и часовете по теория, според заетостта на съответните преподаватели от Университет на Барселона и ангажираността на училищните медиатори. Графикът на посещенията се планираше според възможността на различните институции. По имейл уточнявахме картите за оценка на бенефициентите, критериите чрез които ще се осъществява мониторинг и валидиране на придобитите компетенции. Коментирахме и логистични въпроси, свързани с настаняването, изхранването и транспорта до обучителния център. За всички възникнали въпроси, от двете страни, своевременно се търсеха отговори и практически най-изгодните и полезни решения.

Между изпращащата и приемащата организация бе сключен договор, в който се уточняват задълженията и отговорностите на всяка от страните. Ангажимент на приемащата организация бе организиране на престоя и качественото обучение по време на мобилността, както и разрешаването на всякакъв вид проблеми възникнали по време на престоя. Ангажимент на изпращащата страна бе подготовката и подбора на бенефициенти, мотивирани да надграждат своите знания и да прилагат иновации в сферата на училищното образование. Мониторинг на мобилността с цел обучение бе осъществен от ръководството на гимназията. Задължение и отговорност на двете организации по договор бе стриктното изпълнение на работна програма на обучението и реализирането на всички планирани дейностите по проекта. Към договора са приложени ангажимент за качествено изпълнение на дейностите по проекта и работна програма.

Изпращащата организация сключи договор с всеки от бенефициентите по проекта. Изготвено бе Споразумение за качествено изпълнение на дейностите по проекта, което бе подписано тристранно – изпращаща организация, приемаща организация и бенефициент. Към договорът бе прикачена детайлна програма за обучението, както и последващите дейности. В него са посочени санкциите, които ще последват при неизпълнение от страна на ползвателите.

Управление на практически и логистични въпроси

Организацията на пътуването за реализиране на мобилността бе грижа изцяло на изпращащата организация – ПГСС „Н. Пушкаров“.

На участниците в мобилността бе направена застраховка за пребиваване. Всички участници притежаваха европейска здравноосигурителна карта – документ, въз основа на който при престоя в съответната държава, могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ.

Менторство и подкрепа по време на престоя бе осигурено от приемащата страна, която организира зала за обучение, учебни и помощни материали и компютри. Настаняването и храненето са също грижа на приемащата организация.

Наставниците в лицето на Център MathAdvantage организира осъществяването на всички теоретични или практически дейности. Осъществява задължителен мониторинг и контрол на ползвателите на мобилността и лекторите. Следи за изпълнението на програмата и в края на мобилността дава оценка на постиженията на бенефициентите по проекта.

Ментори в предварителната компютърна подготовка бяха лицето за контакти по проекта и учител по информационни технологии в училището. Целта на предварителната подготовка бе бенефициентите да придобият умения за създаване на уеб базирано съдържание. Да могат да създават блог за споделяне на добри практики и да ползват обучителни платформи.

Ментор в предварителната езикова подготовка бе учител по английски език от училището. Целта на тази подготовка бе да се актуализират стари знания по езика и да се усвои специфичната терминология при обучение за медиация.

Оценяването и анализът на индивидуалните постижения на участниците се осъществи чрез изпит организиран от приемащата страна. Попълнени бяха анкетни карти за обратна връзка даващи информация за полезността от мобилността с цел обучение.

Ръководството на училището осъществи мониторинг по време на мобилността. Проследи етапа на обучение и работните срещи при създаване на Книга „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“. Те следяха за напредъка на всеки и по време на конференцията организирана след приключване на всички дейности по проекта направиха подробен анализ за проведения курс.

Бенефициенти по проекта

Професията учител е призвание, компетенции и признание. За всеки учител най-ценното е признанието на ученика към учителя си за положения труд. Учителят е призван цял живот да усъвършенства уменията и компетенциите си и правилно да учи другите как да учат и да се развиват. Мотото на всеки учител е „Няма лоши ученици, има ученици с конкретни потребности“. Учениците имат нужда от внимание, разбиране, споделяне, изслушване, забелязване и подкрепа. Учителят поема част от отговорностите и задълженията на родителите с едничката цел „грамотно общество с изградена ценностна система“ и запазване на благородната професия учител. Не без значение за кариерното развитие на учителите е участието им в различни проекти и програмни схеми.

Бенефициенти по проекта притежават следните професионални качества: емоционална устойчивост, добра реторика, умение за общуване, умение за изслушване, които доразвиха и обогатиха с работещи модели от Испания. Участниците в проекта имат амбицията и волята да усъвършенстват своите компетентности. В своята работата те често прилагат ролеви игри, симулации и други иновативни техники, като по този начин превръщат ПГСС „Н.Пушкаров“ в интересно място за творческо учене.

Безценни за всички са дейностите и опитът, придобити при изпълнение на проекта „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“, развиващ компетенциите и трансграничното сътрудничество за взаимопомощ.

Специализиран курс от обучителни организации по прилагане на иновацията „Училищна медиация“ за справяне с агресията не е предлаган на персонала на училището. Силно нарастваща е нуждата от обучение на педагозите за овладяване на негативното отношение на ученици и родители към образователния процес. Много често причината за нарастващата агресия сред учениците е нежеланието за учене, което прераства в деструктивно поведение по време на час. Не овладяването на ситуацията би довело до отпадане на ученици от училище, увеличаване на броя на неграмотните, увеличаване на броя на безработните, увеличаване на противообществените прояви и отказ от учителската професия, една пораждаща се тенденция в европейските държави.

Проектът засили стремежа на всеки ползвател на мобилността към усъвършенстване и промяна към по-добро. Независимо от тематичната област, в която преподава и начина на живот, който води, този стремеж е водещ и определя до голяма степен усещането за успех и удовлетворение. Именно това чувство на удовлетвореност кара учителите да търсят промяна в начина на преподаване и оценяване, начини за мотивиране и задържане на учениците в училище. Промяната от своя страна създава нови условия и поставя нови изисквания, за които учителите трябва да бъдат подготвени. Учебният процес приема нова форма, ново съдържание. С прилагане на наученото по време на мобилността, с въвеждане на новите методи за мотивиране на учениците и овладяване на негативното отношение, се сменя обичайната учебна среда с нова. Обучението в Испания даде на педагозите един иновативен модел на взаимодействие, иновативен процес на обучение в по-непривична обстановка и в приятелска атмосфера, в която учениците се чувстват свободни и вече партньори и желаят да експериментират.

В последните години педагозите изпитват затруднение в работа си с 50 % от учениците в училище, свързано с нежелание да се обучават, с неуважение към правилата на училищния живот, класа или училищното общество като цяло, с проява на деструктивно поведение, прерастващо в агресия. Препятствията, които трябва да се превъзмогнат са: несериозното отношение на ученици и родители към образованието, нежеланието и демотивацията на учениците да продължат образованието си, липсата на амбиция за успех и развитие на личностния потенциал на всеки ученик и зачестилите прояви на агресия от ученици към ученици или учители.

Главната цел на педагозите е да предоставят качествено образование и иновативни педагогически практики за привличане и задържане на учениците в училище. Работейки в екип, учителите системно повишават професионалната си квалификация, придобиват нови умения за справяне с нарастващата демотивация у учениците и изграждат навици за системно прилагане на иновации в преподаването и оценяването на резултатите от обучението. В основата на училищното образование се поставя изграждането на човешката личност, на нейната гражданска позиция, на формирането на нейните знания, умения, компетенции и нагласи. Затова именно чрез училищното образование е най-подходящо и навременно да се работи целенасочено и в реални ситуации за формирането на култура за мирно решаване на зачестилите конфликти и агресия в училищната среда.

Успоредно с промяната в нагласите на учениците е необходимо да се променя и ролята на учителя, чиято задача вече не е само да преподават знания, а и да улеснява процеса на усвояване. От съвременния учител се очаква да изгради качествено нов тип връзка между себе си и учещите, да премине от ролята на „солист” към ролята на „акомпаниращ”, превръщайки се занапред не толкова в човек, който преподава знания, колкото в личност, която помага на учениците да открият, да организират и да използват знанието.

Дейности по проекта

 1. Представяне на проекта

Промоция на проектните цели, дейности и резултати пред педагогическия персонал в гимназията – в интернет страницата на училището, в местния радиовъзел, в местния вестник и местната кабелна телевизия и социалните мрежи.

 1. Подбор на бенефициенти

Всеки от кандидатите за участие в обучението приложи към пакета за кандидатстване следните документи: Заявление; Декларация за защита на личните данни; Декларация, че не е бил бенефициент на подобно или същото обучение; CV автобиография; Мотивационно писмо, в което описва своите цели и очаквания от проекта; Информация за конфликтите в гимназията и представяне на личен опит при управление на конфликти; Резюме на личното учителско портфолио;

Подбраните специалисти трябваше да отговарят на следните изисквания: Да имат работното ниво на владеене на английски език; Да са мотивирани да научат, да са иновативни в своята професионална работа; Да са готови да приложат на практика придобитите знания в управлението на конфликти; Да имат опит в провеждането и организирането на тренинги, семинари, конференции и образователни изяви с ученици; Да имат компютърна грамотност; Да са работили в системата на средното образование поне 8 години; Да имат придобита поне пета ПКС или активно да участват в квалификационни курсове.

В настоящия проект бяха включени учители по общообразователна подготовка, педагогическия съветник и медицинския специалист в гимназията. Участници с потребност за получаване на нови знания и опит за справяне с агресията в училище, с желание за използване на нови методи за въздействие върху вътрешната мотивация на учениците за учене и усвояване на иновативни методи за подобряване на собствената си работа.

3 Критериите за подбор на бенефициентите бяха следните:

Първи етап – пакет документи: Кандидатът може да получи максимум по 5 точки за мотивационното писмо, портфолиото и споделянето на личен опит./макс. 15т./

Втори етап: Кандидатите проведоха изпит/тест за владеене на работно ниво на английски език. Максималният брой точки от теста е 20

Трети етап: Интервю с всеки кандидат за споделяне на опита и резултатите от проведени дейности за задържане на учениците в училище и предотвратяване на агресията; мотивираността му за развитие; използване на иновации в работата си и привличане на съмишленици. Интервюто се проведе от тричленна комисия, като всеки член може да даде максимум 10 точки./макс. за участника – 30т./

Максималният брой точки след всички етапи е 65 точки.

Комисия, определена от директора на училището, оцени представянето на кандидатите на всеки етап. Изготви протокол след всеки етап и окончателен протокол и списък с допуснатите до обучение кандидати. Подборът бе справедлив, отворен, прозрачен и документиран.

 1. Предварителна подготовка

Предварителната педагогическа, езикова и културна подготовка се извърши от учители от ПГСС „Н. Пушкаров“- специалисти в съответните области. Трима от бенефициентите по проекта притежават необходимите знания и умения и безвъзмездно обучиха останалите участници в мобилността. Предварителната подготовка се организира с цел всеки ползвател на мобилността да бъде уверен и да може с лекота да премине обучението по проекта.

Обучението за създаване на сайт или блог чрез Word Press и за работа в уеб-базирани платформи /Google приложения, Moodle/

Езиковата подготовка бе специално организирана с цел да бъдат актуализирани старите знания до ниво В1, както и да се упражни специфичната терминология прилагана по време на обучението по медиация.

 1. Обучение в Испания

Теоретична и практическа част: Конфликтното поведение в училище. Изграждане на среда на доверието. Емоционална стабилност за вземане на адекватни и бързи решения. Училище на бъдещето. Механизми за въздействие върху агресията. Взаимодействие със заинтересовани страни. Разпознаване на първите сигнали на агресия у учениците. Представяне на испанския пример в изграждането и функционирането на училищни кабинети по медиация. Тренинг за мотивиране на учениците в час. Превенция на агресията с цел създаване на „Училище на бъдещето“. Тренинг: „Професията учител е призвание, компетенции и признаване“. Семинар: представяне на събраните примери за справяне на агресията. 

Пренасяне на успешните практики за медиация в българското училище. Средства за обмен на добри практики.

Участниците в проекта имаха възможността да се запознаят с опита и добрите практики в прилагане на училищна медиация. Лектори на обученията бяха: Pedro Jurado, Frances Xavier Moreno Oliver, Patricia Sanz Lopez, Maria-Eulalia Palau del Pulgar, Monika Stefanova и Luydmila Balkandzieva. Посетиха училище „Escola Industrial Sabadell”и разговаряха с директора, медиатори и учители. Мотото на училището е «Дали правим проекти или разбираме живота на училището като един голям проект? „ https://www.escolaindustrial.org/?p=3945

Участниците в обучението имаха възможността да усвоят нови модели за справяне с тормоза и агресията в училище, да създадат приятелски взаимоотношения с преподаватели от сродни училища, както и директни контакти с медиатори и професори по медиация от Барселона и Сабадел

Сред полезните часове за усъвършенстване на квалификацията, участниците имаха възможността да направят културна обиколка на Барселона.

 1. Обучения в България

Моделите на медиация бяха разпространени сред педагогическия и непедагогическия персонал на ПГСС «Н. Пушкаров» на обучение провело се на 14 май 2019 година.

За учениците на гимназията бяха организирани десет обучения от всеки един участник в мобилността. В продължение на два месеца се провеждаха обучения на учениците и тези от тях, които показаха интерес и желание получиха сертификат за мадши медиатори или наставници на по-малките ученици.

По този начин ние се стремим да въведем иновативната програма „Наставничество между равни”.

 1. Разпространение на резултатите.

Популяризирането и разпространението на резултатите от проекта са важна част от дейностите на образователната мобилност.

 • Информационни листовки – в началото и в края за дейностите по проекта.
 • Книга „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ – 100 броя книжки на български и английски
 • Статии в местния вестник – 1 броя;
 • Интервю в местното радио – 2 брой;
 • Системни публикации в сайта на училището и фейсбук профила му https://bg-bg.facebook.com/pgssnp;
 • Конференции – 2 броя;
 • Нов уеб сайт по проекта http://mediaciq.pgss-popovo.com/;
 • Ново подменю в сайта на училището за дейностите и резултатите от проекта http://pgss-popovo.com/?p=erazym.

Информационните листовки се разпространиха в началото и в края на проектните дейности.

Участниците подготвиха конкретни казуси и ситуации в своята предметна област и тяхното решение, които могат да бъдат намерени в Книга „Медиацията – инструмент за управление на конфликти!“. Изготвеният Наръчник се разпространява сред учители от района, партньори, и всички заинтересовани страни.

Организираха се две конференции в началото и в края на дейностите от проекта за диагностициране на проблемите в българското образование, свързани с агресията и тормоза в училище и една заключителна конференция, на която участниците споделиха мнения за ефекта и промяната, настъпила след обучението. На конференциите присъстваха партньори на ПГСС „Н. Пушкаров”, родителската общност, а чрез медиите случващото се стига и до обществеността в общините Попово и Опака и област Търговище.

Специално за този проект се разработи ново подменю в сайта на училището http://pgss-popovo.com/?p=erazym, в който се представят резюмето, обосновката, целите, задачите и управлението на проекта, програмата на обучението, информация за случващото се по време на всеки един етап на мобилността, както и резултатите от обучението и тяхното разпространение.

Създадохме сайт за проекта http://mediaciq.pgss-popovo.com/, в който се описва натрупания опит на бенефициентите, както и практически насоки при прилагане на училищната медиация.

По този начин се представя и разпространява натрупаният опит и определени европейски практики по медиация като инструмент за управление а конфликти. Знанията, придобити по време на обмена, са възможност за ползването им и от други организации, институции и лица, работещи в тази сфера. Дискусиите по тези проблеми се ползват при обсъждане и извършване на промени в средното образование.

След приключване на всички обучения се създаде Център за училищна медиация промотиран пред обществеността чрез местните медии – Местен вестник и телевизия Скат. Организираните обучения „Наставничество между равни“ сред учениците демонстрира функционалността на този модел на посредничество, в който третата страна помага безпристрастно на двете или повече спорещи страни да разрешат конфликта помежду си.

Резултати от обучението

Знанията и уменията придобити по време на образователната мобилност насърчиха учителите уверено да прилагат новите техники и методи за сътрудничество, както и различните модели на превенция и интервенция на агресивно поведение. Обучението помогна на участниците да развият своите практически умения, свързани с взаимодействие с ученици и родители, за разпределяне на отговорностите, задълженията и дейностите по опазване и развиване на детската креативност.

Чрез методите „Учене чрез казус“ и „Мозъчна атака“ учителите прилагаха училищна медиация и печелеха доверието на учениците. Генерираха различни стратегии за обучение чрез активно учене, предизвикваха промени в обучението и възпитанието на учениците и разпространяваха новостите, породени от опита по време на обучението. Всички тези придобити или подобрени компетентности способстват учителите да бъдат по-ефективни и по-мотивирани да прилагат добрите пратики в дългосрочен план.

В контекста на учението през целия живот получените знания и нови умения подпомогнаха на ползвателите да реализират дейности, които да бъдат в услуга на учениците и техните родители, на всеки етап от техния живот.

С реализирането на настоящия проект всеки от преките участници в обучението:

 • Придобиха нови умения за справяне с агресията;
 • Разшириха своите знания за мотивиране на учениците;
 • Повишиха на авторитета на учителя, предоставящ личностна подкрепа за развитие на ученика;
 • Получиха увереност при прилагане на училищната медиация в урочната и извънурочната работа;
 • Подобриха езиковите си компетенции и усвоиха нови;
 • Постигнаха личностна удовлетвореност и силна мотивация за работа;
 • Спечелиха подкрепа от всички заинтересовани страни;
 • Изградиха екип за цялостна подкрепа на учениците в училище.

След осъществяване на обучението в Испания и реализиране на планираните дейности по проекта в България, бяха постигнати и следните цели касаещи косвените участници в проекта учениците: интересно и иновативно образование и обучение; партньорство с учителите при разрешаване на житейски и образователни проблеми; личностна подкрепа; по-висока мотивация за следване на мечтите; намаляване на броя на отсъствията; намаляване на агресията; удовлетвореност от избора на училище.

Критерии за висока оценка на проекта е медийния интерес. И активността и ангажираността на заинтересованите страни.

Въздействие

От съвременното образование се изисква да даде на днешните ученици не само знания, но и да формира умения и да изгради положителни нагласи за пълноценен живот. За съжаление обаче действителността е друга. От съвременното образование недоволни са всички:

 • Учащите не виждат връзка между образованието и своите реални потребности, мотиви, интереси.
 • Родителите недоволстват от разминаването между образованието и живота.
 • Обществото вижда ниската ефективност и осезаемата неадекватност между влаганите ресурси и инвестиции в образованието и получаваните резултати.

Квалификационният курс е свързан със създаване на умения за предоставяне на обща личностна подкрепа. Изборът на квалификационен курс и наблюдението на добрите практики на педагози от Испания бе определен от това, че в Испания приключва реформата в образователната и процентът на отпадналите от училище ученици е намалял.

Управлението и решаването на конфликтни ситуации чрез медиация води до постигане на разбирателство между хората в екипа, в класа, в групата, осигурявайки им условия за съвместна работа. Мирното управление на множество съществуващи конфликти е единствената гаранция, че обществото няма да бъде обект на разрушителна социална експлозия.

Училищното посредничество, известно още като училищна медиация, е доказана добра педагогическа практика за справяне с агресията в световен мащаб. Прилагането й в училище е израз на нашата загриженост за сигурността на децата ни, за сплотеността на училищната общност и за успехите на българското образование. Медиация всеки може да приложи, стига да бъде обучен и да вярва, че насилието не е начин за решаване на конфликти. И че един правилно решен конфликт може да ни направи по-добри професионалисти, по-силни и по-солидарни. В много стани в Европейския съюз училищното посредничество е утвърден инструмент за управление на конфликти. То помага не само при справянето  с конкретни проблемни ситуации, но и учи да се поема отговорност за собственото поведение, да се прави избор и да се приеме готовността за плащане цената на този избор. Мирното решаване на конфликти, чийто инструмент е медиацията, е част от качеството на образователната услуга, качество, към което всички се стремим.

Квалификацията, която се осъществи, бе от полза на учителите, защото повиши техните знания и умения за справяне с агресията в училище и създаване на интерес към учебния процес, като първи стъпки за не отпадане от училище. Важно за осъществяване на Националната програма „Учене през целия живот“ е наличието на повече учители, прилагащи новостите в образованието- експериментиращи, творящи, мислещи иновативно. Стремежът към устойчиво развитие и европейска интеграция и навлизането на човечеството в ерата на технологиите водят до необходимост от промени във всички сфери на живота, включително и в образованието.

Визията на училището за устойчиво развитие е: училище със съвременен облик, възприело устойчивото развитие за свое кредо; конкурентоспособно училище, подготвящо учениците за социална реализация, формирайки у тях национални и общочовешки добродетели; усъвършенстване професионалните умения на педагогическата колегия и утвърждаване на екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на учебно – възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.