В края на учебната година финализирахме проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование, финансиран от Европейския съюз.

Директорът на ПГСС „Никола Пушкаров“ – г-жа Теменуга Тодорова връчи „Европас сертификати за мобилност“ във връзка с успешно приключилото десет дневно обучение в град Сабадел, Испания на бенефициентите по проекта: Недялка Цонева, Росица Стефанова, Таня Атанасова, Николета Неделчева, Марияна Димитрова, Калинка Кюранова, Десислава Стоянова, Милена Василева, Веселка Манчева и Милена Михалева.

На организираната конференция бяха връчени и сертификатите на учениците преминали обучение на тема „Наставничество между равни“, които през следващата година активно ще се включат в дейности по превенция на тормоза в училище.

От учебната 2019-2020 година в ПГСС „Н. Пушкаров“ ще функционира Център за училищна медиация, в който учители и ученици ще оказват подкрепа при решаване на конфликти. Решаването на конфликти чрез медиация и въвеждане на иновативната практика „Наставничество между равни“ ще утвърди гимназията като едно спокойно място за развиване на образователния и творческия потенциал на учениците.