Старши учител по български език и литература в ПГСС „Н. Пушкаров“,

гр. Попово

tania_hristova1974@abv.bg

През последните години в училище зачестяват сблъсъците, приключващи с насилие. Очевидно е, че при всеки  от тях не можем да подхождаме по един и същи начин и да очакваме различен резултат. Необходимо е да се използват актуални, работещи инструменти, а медиацията е сред често използваните педагогически практики при разрешаване на училищни конфликти. Смятам, че участието ми в проекта ще бъде изключително полезна възможност за обучение в реална работна среда.

Имам почти деветнайсет годишен трудов стаж като учител. През тези години съм била класен ръководител, който има за цел изграждането на екипна атмосфера в класа, моделираща добродетели и ценности за духовно израстване на личността. Работата с децата ми помогна да развия добре комуникативните и организационни качества, както и да подобря способностите си за общуване с различни хора. През този период съм се стремяла към повишаване на научната, педагогическата и методическата си подготовка. Работила съм върху усъвършенстването и актуализиране на знанията и квалификацията си, участвайки в обучения за придобиване на сертификати.

Участието ми в обучението, организирано по проект „Медиацията- инструмент за управление на конфликти“ повиши професионалната ми квалификация и допринесе за по-ефективна работа за постигане на качествен образователен процес в училище.

Конфликтите в ПГСС „Н. Пушкаров“ са следните: спорове, караници, проява на вербална и невербална агресия.

От своята практика като класен ръководител ще споделя следната ситуация и начина за управление на създалия се конфликт.

В моя клас имам ученик, който много обича да се забавлява, защото ученето го отегчава. В часовете често се държи предизвикателно с учителите, като отказва да пише или да изпълнява задачи. Може да отговори остроумно на всяка учителска забележка, и да разсмее класа. Често си прави шеги със съучениците, смятайки ги за загубени. Забелязах, че напоследък мишената е едно момиче, което е с астигматизъм и кривогледство по рождение. Дефектът на зрението  не му пречи да бъде отлична ученичка и да се отнася с отговорност към поставените задачи. Момчето обаче непрекъснато я дразни с прякори, защото знае, че „се връзва“ много лесно и се ядосва.

В тази ситуация като преподавател по български език и литература аз заемам ролята на хуманния учител. Без да обвинявам момчето, питам какво знае за случая, а след това споделям своята загриженост за момичето. Желанието ми е момчето само да прояви разбиране в какво положение е поставено момичето. През целия разговор оставам спокойна, а не обвиняваща и подкрепям всяко позитивно предложение. Целта ми е момчето да промени не само поведението си, но и чувствата и мислите. Да се осъществи промяна в психиката на агресивен ученик е сложен процес, но само този подход дава надежди за дългосрочно разрешаване на проблема.

Обучение „Наставничество между равни“

Ключови думи

Медиация, мирно разрешаване на конфликти, посредничество при конфликти, управление на конфликти, уреждане на ученически спорове

Що е медиация?

Медиацията има предвид посредничество при конфликти чрез неутрална трета страна с цел постигането на приемливо за противодействащите страни общо решение на проблема.

Училищната медиация се организира се от екип преподаватели, начело с координатор, които ръководят, обучават и подпомагат учениците.

 • Ученици – медиатори подпомагат разрешаването на спорове между други ученици.
 • При спорове с родители и учители – ко-медиатори учител и ученик.
 • При по-сложни случаи – учител-медиатор.

Как медиацията може да ни помогне в училище?

 • Намалява конфликтите.
 • Спестява допълнителни проблеми за училището и учениците в конфликта.
 • Дава на учениците умения за разрешаване на проблеми.
 • Повишава отговорността на учениците, както и уменията им за изслушване.
 • Подобрява учебната среда.

При тази програма учениците сами поемат отговорност за собствената си среда. Този модел протича на четири етапа.

Етап I: Въведение

 1. Поздрав: Медиаторът се представя и пита за имената на конфликтните партньори.
 2. Изясняване на целите: Спорещите сами търсят решения, които удовлетворяват и двете страни. За този процес медиаторът предлага помощта си.
 3. Посочване на принципите: Медиаторът гарантира на конфликтните партньори доверие и неутралност.
 4. Обясняване на процеса на изглаждане на спора: Медиаторът обяснява стъпките в процеса на изглаждане на спора:
  • Представяне на позиции;
  • Превръщане на позициите в интереси;
  • Търсене на решения и разбирателства;
  • Писмено удостоверяване на договореностите;
 5. Изясняване на правилата за разговора:
  • Да не се прекъсват помежду си;
  • Да не се обиждат и нападат взаимно;
 6. Да се уговори началото на разговора: конфликтните партньори или постигат съгласие кой да започне, или се тегли жребий.

Етап II: Изясняване на спорния въпрос

 1. Докладване: Конфликтните страни една след друга представят гледната си точка относно конфликта и настоящата ситуация.
 2. Обобщаване: медиаторът обобщава представянето на конфликта.
 3. Изразяване на преценка: медиаторът пита конфликтните страни относно настоящата им преценка или настроение.
 4. Обсъждане на участието в конфликта: избягва се отправянето на обвинения.
 5. Преход: още един път се обобщават основните моменти. Медиаторът помага на страните да преобразуват своите позиции в интереси. Разглеждат списъка с интереси на едната и другата страна, за да търсят мостовете на съгласието.

Етап III: Решения

 1. Да се обмислят възможности за вземане на решения. Медиаторът провежда мозъчна атака за намиране на решение на конфликта. Идеи дават само страните в спора.
 2. Записване на възможностите за решение: всички варианти се записват в общ списък.
 3. Подбиране на решения: предложенията за решения се оценяват заедно, като добрите решения са реалистични, премерени, точни, балансирани. Те трябва да са не повече от 4-5.

Етап IV: Договорености

 1. Писмено утвърждаване на договореностите: договореното се формулира и записва.
 2. Подписване на договореност: ако договореността се приема от двете страни, се подписва. Писменото споразумение трябва да бъде КИПРО, което означава: Конкретно, Изпълнимо, Постижимо, Реалистично и Определено във времето.
 3. Сбогуване.

Заключение:

 1. Когато страните постигнат споразумение, медиаторът обобщава резултатите, акцентира върху свършената работа, изяснява условията на споразумението.
 2. Когато страните не постигнат споразумение, медиаторът направените усилия за постигане на споразумение, обобщава напредъка, изказва благодарност на страните за участието, оставя изход на страните да потърсят по-късно взаимноизгодно споразумение.

Техники, формиращи комуникативната компетентност на медиатора:

 1. Активно слушане.
 2. Активна заинтересованост без проява на съгласие или несъгласие.
 3. Перифразиране на казаното за проверка на това, дали слушащият е разбрал правилността на казаното.
 4. Отразяване на чувствата на говорещия.
 5. Обобщение на казаното.
 6. Валидация – оценяване на усилията, вложени в диалога, и уважение към чувствата на говорещия.

Умения, формиращи комуникативната компетентност на медиатора:

 1. Аз-посланието – форма на изразяване на отношение към поведението на другия, което не съдържа оценка за неговата личност.
 2. Задаването на въпроси.
 3. Преформулирането има за цел да пренасочи и формулира становището на страните по конфликта по един по-конструктивен начин.

Работа по проект – КАЗУС за медиация

Цел: да се запознаят участниците с етапите на медиация и да придобият умения за приложението им в конкретна ситуация от училищния живот.

Материали: работен лист, казус

Инструкция: обучителят презентира пред участниците основните етапи от процеса на медиация. Предлага конкретен казус, който да бъде решен чрез медиация.

Двама ученици имат конфликт, заради получени двойки на класното по математика. Единият от учениците твърди, че другият е преписвал от него. Учителят ги е хванал в момента на преписване и е писал двойки на двамата. За ученика, от който е преписвано, тази двойка е сериозен проблем, тъй като отнема възможността му следващия срок да получава стипендия. За другия ученик, който е от семейство с доста заможни родители, това е минимален проблем и не показва никакво разбиране към съученика си. Конфликтът прераства в открита вражда и агресивно поведение, което към момента се проявява само чрез обиди един към друг.

Медиатор: Казвам се Д… и ви предлагам помощта си, за да уредим вашия ученически спор по мирен път. Ще бъда безпристрастен и ви гарантирам, че разговорът ще бъде конфиденциален. Ще ми представите вашите позиции и заедно да превърнем позициите в интереси. Ще се радвам, ако достигнем до споразумение. В хода на разговора не се прекъсвайте и не обиждайте. Нека първият ученик да разкаже какво се е случило.

Ученик 1: Имахме класно по математика. Учителят разбра, че той преписва от мен и ми постави слаба оценка.

Ученик 2: Имахме класно по математика и аз преписах от него. Учителят забеляза и ми постави слаба оценка.

Медиатор: Каква е причината за конфликта?

Ученик 1: За мен е голям проблем, защото няма да получавам стипендия втория срок.

Ученик 2: Аз нямам проблем. Тази двойка за мен е минимален проблем.

Медиатор: Можеш ли да кажеш с какво си допринесъл за конфликта?

Ученик 1: Казах му, че си разваляме приятелството, защото той е виновен, че няма да получавам стипендия.

Ученик 2: Изсмях му се и го нарекох „зубрач“.

Медиатор: Какво си мислеше, когато преписваше?

Ученик 2: Слаб съм по математика и смятах, че мога да препиша от приятеля си, за да изкарам по-висока оценка.

Медиатор: Какво си мислеше, докато той преписваше от тебе?

Ученик 1 : След като ми е приятел, трябва да му помогна.

Медиатор:  Човек без приятел е като дърво без корен. Как се чувствате в момента?

Ученик 1: Не се чувствам добре, разбрах, че не съм му помогнал, подсказвайки му, не съм направил нищо добро.

Ученик 2 : Виновен съм, защото той ми е приятел и не е редно да има слаба оценка.

Медиатор: И двамата в момента не се чувствате добре, искате да си останете приятели. Помислете как връзката между вас може да се подобри.

Ученик 1: Искам да ми остане приятел, извинявам му се и предлагам да му помогна с материала по математика.

Ученик 2: Виновен съм пред приятеля си и съм готов да му поднеса извинение.

Ученик 1:  Готов съм да  поема вината си и пред учителя.

Ученик 2: Аз също поемам вината си пред учителя.

Медиатор: Да обобщим. Предлагате поднасяне на извинение един към друг и поемате вината си пред учителя. Съгласни ли сте с предложените решения? След като има постигнато съгласие да пристъпим към писмено споразумение.