ДОГОВОР МЕЖДУ ПАРТНЬОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ В СФЕРАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

„Организация бенефициент” – ПГСС „Н. Пушкаров”- гр. Попово представлявана от: инж. агр. Теменуга Иванова Тодорова – Директор
„Организация домакин” – Център Math Advantage представляван от: Людмила Емилова Балканджиева – управител и собственик

ПГСС „Никола Пушкаров“ смята, че с реализирането на този проект ще се даде възможност на участниците в проекта да усвоят и затвърдят знания и умения, необходими за изграждането им като добри педагози – ментори. 

  • Основната мисия на училището за устойчиво развитие е: да се научим да знаем, да правим, да живеем заедно и да бъдем. 
  • Основната цел на проектното предложение и в частност на обучението е утвърждаване на техники и механизми за прилагане на медиацията като инструмент за управление на конфликти. Успешното решаване на конфликти ще доведе до личния растеж и развитие през целия живот на учениците и желанието да продължат обучението си през целия живот. 
Специфични подцели, които ще се постигнат са:
  1. Използване на училищната медитация в помощ на дисциплинарната система;
  2. Постигане на сътрудничество на всяко ниво;
  3. Обучение на всички служители в училище;
  4. Създаване на индивидуално обучение, ориентирано към ученика.

Очаквани резултати:
Повишена мотивация за работа на 10 учители;
– Учители, усвоили иновационен метод за училищно посредничество и въздействие; 
– Натрупан опит от партньорите по проекта в управлението и осъществяването на транснационално партньорство;
– Транснационално споделяне на опит и добри практики между партньорите и участниците в проекта;
– Постигната промяна в политиките в сферата на образованието  чрез мултиплициране на резултатите от този проект;
– Създадени механизми и средства за въвеждане на училищни медиатори.

ПГСС „Н. Пушкаров“ като инициатор на проекта „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“, е достигнала до извода, че не може да се подхожда при различни конфликтни ситуации в училище по един и същи начин, т.е. прилагайки само дисциплинарни наказания да се очаква положителен резултат. 
Необходимо е да се обучат педагози, които да внедрят актуални работещи инструменти за справяне с агресията, вместо сегашното въртене в един омагьосан кръг. За успешното пренасяне на метода медиация е необходимо да бъдат обучени 10 служители от училището, които след завършване на обучението си ще: създадат Наръчник, ще организират обучения на целия персонал на училището, ще организират обучения на ученици и родители и ще създадат училищен център по медиация. 
Ще се изгради система за взаимопомощ.